logo

คู่มือการใช้งานระบบ DSPD

การโอนย้ายสถานศึกษา

การกำหนด และเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้ใช้งาน

เรียน ผู้เข้าใช้งานระบบทุกท่าน การเข้าใช้งานระบบงานนี้ หากติดขัดปัญหาประการใด ขอให้ประสานไปยัง ทีมวิทยากร

อ.อรณี จริยา

061-7474536

oraneejariya@gmail.com

อ.อรุณ ปะกลาง

089-5682924

arun_nok@hotmail.com

อ.อรรจนา จุใจ

081-8500228

angle.angle62@gmail.com

อ.สมโภชน์ ตามสายลม

081-8138607

tamsailom@gmail.com

อ.สายชล สุขนิ่ม

086-8262868

saichon.suknim@gmail.com

อ.กฤษณ์ กนิษฐพยาฆร์

084-8887388

iamisan@gmail.com